Đà Nẵng

Hiệu Thuốc Hải Phòng 956 Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 09xxxxxxxx
Hiệu Thuốc A Số 50, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 09xxxxxxxx
Hiệu Thuốc B Số 40 Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa 09xxxxxxxx
Hiệu Thuốc C Số 10, Huyện Châu Thành, Long An 09xxxxxxxx
Hiệu thuốc D Số 20, Thành phố Vinh, Nghệ An 09xxxxxxxx
Hiệu Thuốc E Số 100, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội 09xxxxxxxx
Hiệu thuốc F Số 200, Quận 1, TP Hồ Chí Minh